हार्दिक अनुरोध

नलगाड नगरपालिका
शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखा
दल्ली,जाजरकोट
कर्णाली प्रदेश

प.सं. ०७५।०७६ च.नं. १६४ मिति २०७५।१२।२७
सूचना ! सूचना !! सूचना !!!
प्रस्तुत विषय सम्बन्धमा मिति २०७५।१२।२६ गते नलगाडमा भएको जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकहरुको गोष्ठीले आगामी शैक्षिक शत्र २०७६ का लागि विद्यालयमा गरिने तपसिल अनुसारका र्कायोजनाको निर्णय भएकाले सो अनुसार कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन सबैलाई हार्दिक अनुरोध छ ।
१. ०७६।०१।०२ देखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना बैशाख १४ गतेसम्म अनिवार्य गर्ने र औचित्य हेरी छुट भर्ना बैशाख मसान्तसम्म गर्ने र अविभाबक अनिबार्य उपस्थित हुनुपर्ने । २. प्रवेश परीक्षा वा सर्टिफिकेट विना भर्ना गर्न नपाईने ।
३. बैशाख ५ गते पाठ्यपुस्तक बितरण गरी पठनपाठन शुरु गर्ने । ४. विना सूचना लगातार १५ दिनसम्म विद्यार्थी अनुपस्थित भएमा अविभाबकलाई जानकारी दिने र १ महिनासम्म अनुपस्थित भएमा नाम कटौति गर्ने । ५. विद्यालय सहयोग शुल्क तथा अन्य विविध शुल्क बि.ब्य.स.को निर्णय अनुसार लिन सकिने । ६. प्रत्येक शुक्रबार ६­१० कक्षा संचालन भएका विद्यालयमा पाँचौं घण्टी र अन्यमा चौथो घण्टी पश्चात् अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने । ७. बर्षे विदा असार १६ गतेदेखि श्रावण १५ गतेसम्म गर्ने । ८. पहिलो त्रैमासिक परीक्षा असार ०८ देखि ११ गते, दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा पौष २ गतेदेखि र बार्षिक परीक्षा चैत्र ९ गतेदेखि शुरु गर्ने र परीक्षाको नतिजा बिश्लेशण गरी विद्यार्थी र अविभाबकलाई जानकारी दिने । र विधार्थी संख्याको आधारमा २ सिफ्टमा परीक्षा संचालन गर्ने । ९. सबै किसिमको परीक्षा संचालनको लागि परीक्षा शुल्क लिने र वार्षिक परीक्षा (कक्षा ४ देखि ९सम्म) को प्रश्न पत्र नगर परिक्षा समितिले तयार गर्ने । १०. विद्यार्थीको क्षमता अनुसार प्रयोगात्मक नम्बर दिने । ११. नगर शिक्षा तथा विद्यालयले तय गरेका विद्यार्थी आचारसंहिता लागू गर्ने यदि ३ पटकसम्म चेतावनी दिदा समेत पालना नगरेमा विद्यालयबाट निष्कासन गर्न सक्ने । १२. विदा स्वीकृत नगरी अनुपस्थ्तिि हुने शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता कट्टी गर्ने । १३. शिक्षकले विद्यालयको नियमित समय (१०­४) अनिवार्य पालन गर्ने अटेरी गरेमा अनुपस्थित समय अनुसार त.भ. कट्टी गर्ने । १४. अनुपस्थित शिक्षकको घण्टी÷विषयको अध्यापनको ब्यवस्था विद्यालय प्रशासनले मिलाउने । १५. शिक्षकले आफ्नो कोर्ष अनिबार्य पूरा गर्ने नगरेमा प्र.अ. र विषय शिक्षकको तलब रोक्का गर्ने ।
१६. प्र.अ.,शिक्षक र कर्मचारी ७ दिन भन्दा बढी विदा,काज वा अनुपस्थित भएमा अनिबार्य नगर शिक्षा तथा वडामा जानकारी दिने । १७. प्र.अ.ले ३ दिन भन्दा बढी विदा वा काजमा जानु पर्दा अनिबार्य बि.ब्य.स.अध्यक्षको स्वीकृति लिनु पर्ने सो नगरेको पाइएमा तलब भत्ता कट्टी गर्ने । १८. सबै विद्यालयहरुमा स्थायी तथा बरिष्ठ शिक्षकलाई सहायक प्र.अ तोक्ने ब्यबस्था गर्ने । १९. सबै किसिमको परीक्षामा शिक्षकले अर्मयादित क्रियाकलाप गरेमा शिक्षा नियमावली अनुसार कारबाही गर्ने ।
२०. अनिवार्य १९२ दिन पढाइ हुने दिन सुनिश्चित गर्ने २१. फर्जी विद्यार्थी देखाउने,नक्कली सर्टिफिकेट बनाउने प्र.अ.,शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने
२२. सम्पूृर्ण शिक्षकले नेपाल सरकारले तोकेको पोशाक अनिबार्य लगाउनु पर्ने । २३. शिक्षक तथा कर्मचारीले नगर शिक्षा तथा विद्यालयले तयार गरेका आचार संहिता अनिबार्य पालना गर्नुपर्ने ।
२४. पाठ्यपुस्तक,छात्रबृत्ति वितरण तथा अभिभाबक भेल मा अविभाबक अनिबार्य उपस्थित हुनुपर्ने यदि उपस्थित नभएमा विद्यार्थीको सुबिधा कटौती गर्ने सकिने । २५. विद्यार्थीको तोकिएको पोशाक तथा अन्य सामग्रीको ब्यबस्था अभिभबकले गर्नुपर्ने । २६. विद्यार्थीले देखाउने अस्वाभाबिक पोशाक तथा क्रियाकलाप प्रर्दशन गरेमा सो को नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी शिक्षक र अभिभाबकको हुनेछ । २७. नगरपालिका भरी एकै समयमा वि.ब्य.स. गठन गर्नुपर्ने । २८. बि.ब्य.स. पदाधिकारीहरुले शिक्षा ऐन, नियमावली र नगर शिक्षा तथा विद्यालयले तयार पारेका अन्य आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने । २९. नगर,वडा तथा बि.ब्य.स.ले शिक्षक तथा कर्मचारीको कामको उचित मूल्यांकन गरी पुरस्कार तथा दण्डको व्यबस्था गर्नुपर्ने । ३०. नगरपालिकाले दरबन्दी मिलान तथा दरबन्दी नभएको विद्यालयमा स्वयम् सेबक शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३१. नमूना विद्यालयहरुलाई व्यवहारिक रुपमा नमूना बनाउनुपर्ने । ३२. नगरभित्र आबासीय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको विकास गर्ने । ३३. नगर स्तरीय कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा नजिकको विद्यालयमा केन्द्राध्यक्ष र केन्द्र तोकेर सञ्चालन गर्ने ।
३४.विद्यालयको सम्पूर्ण गतिबिधिको सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा पक्षले अनुगमन गरी सल्लाह, सुझाब र सहयोग गर्ने साथै ऐन नियम विपरीत कार्य भए गरेको पाइएमा कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ३५. स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने हरेक सेवा सुबिधाहरु विद्यालयको आबश्यकता र माग सम्बोधन हुने गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा गर्नुपर्ने ।
३६. बस्तीस्तरको योजना छनौट गर्दा विद्यालयका प्र.अ.लाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने । ३७. वडा अध्यक्षले चौमासिक निकासामा शिक्षक, कर्मचारीको उपस्थितिको सुनिश्चितता गरी तलब भत्ता निकासा तथा कटौतीको सिफरिस गर्ने । ३८. शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको लागि आवश्यकता र मागको आधारमा शिक्षकलाई सहजीकरण गर्न क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने । ३९. विद्यालयमा गएको हरेक बजेटको विवरण विद्यालयको कार्यालय भित्रको सूचना पाटीमा टाँस गर्ने ।
४०. यी कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको सुनिस्चित गर्न वडा प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा बि.ब्य.स. अध्यक्ष, शिक्षक अभिभाबक संघको अध्यक्ष, प्र.अ., बालक्लबको प्रतिनिधि सहित एक अनुगमन समिति रहने र प्रत्येक महिना बैठक बसी समीक्षा गर्ने ।

बलवीर वि.क.
(शाखा प्रमुख) नलगाड नगरपालिका
शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखा
दल्ली,जाजरकोट

प्रकाशित मितिः १ बैशाख २०७६, आईतवार ०६:३५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *